Қытай тілі тұрақты сөз тіркестерінде тағам мəдениетінің тілдік бейнесі. Отражение культуры еды китайцев в фразеологизмах китайского языка;

  • Е. А. Kerimbayev Əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Алматы қ.,

Аннотация

Мақалада орасан бай Қытай мəдениетінің үлкен бөлігін құрайтын тағам, ішіп-жем мəдениетінің қытай тілінде, соның ішінде қытай тілінің фразеологизмдерінде көрініс беруіне талдау жасалынған.

Культура еды и питья является неотъемлемой и важной частью богатой культуры китайского народа. В этой статье расcматривается отражение культуры еды и питья китайцев в языке, в частности, фразеологизмах китайского языка.

Литература

1. Аханов К. Тіл білімінің негіздері. – Алматы:
Санат, 1993. – 496 бет.
2. Войцехович И.В. Практическая фроазеология
современного китайского языка. – Москва:
Восток-Запад, 2007. – 509 с.
3. Дəулетова Ф.Н. Лингвомəдениеттану: қытай
жəне қазақ тілдерінің салғастырмалы фра-
зеологиясы. – Алматы: Қазақ универ ситеті,
2000. –180 бет.
4. Даулетова Ф.Н. Китай: мифы и реальность.
– Алматы: Издательская компания «Жизнь»,
2005. – 260 с.
5. Малявин В.В. Китайская цивилизация. –
Москва: «Дизайн. Информация. Картография»
«Астрель» АСТ, 2001. – 632 с.
6. И Биң Юн. Жемчужины китайского языка.
100 китайских идиом. – Санкт-Петербург:
Карго, 2007. – 208 с.
7. 徐宗才,应俊玲。Chinese Idiomatic Phrases
for Foreign Students, 外国人说熟语。北京语
言大学出版社,2001。
8. 陈建华。汉语口语习惯用语教程。北京语言
大学出版社,2003。
9. 主编宋永培,端木黎明。汉语成语词典(
修订本)四川辞书出版社,1998。
10. 王世林,谚语,俗语,歇后语,名人名言
辞典。吉林大学出版社,2006。
11. Авакова Р., Дəулетова П. Қысқаша қытайша-
қазақша фразеологиялық сөздік. – Алматы:
Қағанат ҚС, 1998. – 60 бет.
12. Кеңесбаев І.К. Қазақ тілінің фразеологиялық
сөздігі. – Алматы: Ғылым, 1977.
13. Кожевников И.Р. Словарь привычных выра-
же ний современного китайского языка. –
Москва: Восток-Запад, 2005. – 333 с.
Как цитировать
KERIMBAYEV, Е. А.. Қытай тілі тұрақты сөз тіркестерінде тағам мəдениетінің тілдік бейнесі. Отражение культуры еды китайцев в фразеологизмах китайского языка;. Вестник КазНУ. Серия Востоковедения, [S.l.], v. 58, n. 1, jan. 2016. ISSN 2617-1864. Доступно на: <https://bulletin-orientalism.kaznu.kz/index.php/1-vostok/article/view/273>. Дата доступа: 07 dec. 2022

Ключевые слова

Қытай мəдениеті; сөз тіркестері;