MEN AND WOMEN IN CHEKHOV’S WORKS – THEIR RELATIONSHIP AND CHEKHOV’S ATTITUDE TO THEMю

Authors

  • Asma Beyhan Doç. Dr.Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi-Türkiye
        31 39

Keywords:

MEN AND WOMEN IN CHEKHOV’S WORKS,

Abstract

-

References

1. Lewellyn Smith, V. Anton Chekhov and the Lady
with the Dog. Condon: Oxford University Press, 1973.
2. Kataev, V.B. Proza Chekhova. Moscow:
Moskovskiy Universitet, 1979.
3. De Maegd-Soep, C. “Traditsii Chekhova v
sovremennoy russkoy proze”.
4. Belgian Contributions to the 8th International
Congress of Slavists, 1978, Slavica Gandansia, no.5
(1978), 39-58.
5. Papernyj, Z. S. A.P. Chekhov. Ocherk tvorchestva.
Moscow: Khudozhestvennaya Literatura, 1960.
6. Meve, E. B. Meditsina v tvorchestve i zhizni A. P.
Chekhva. Kiev:Med. İzd., 1961.
7. Brazolenko, V. “Russkaya zhenshchina v zhizni i v
literature”. Obrazovanie, no. 11 (1895) 73-75.
8. Koreneva P. I., Letter to A. P. Chekhov, 12 Feb.
1900, Otd. Ruk., Arkhiv Chekh. 48.22.
9. V. Kign-Dedlov, “Anton P. Chekhov”, no. 15
(1892), 791-795.
10. Ivan Ivanov, “Zametki Ch’tatelya”, Russkie
Vedomosti, 25 march 1893, no. 62.no. 15
(1892), 791-795.
10. Ivan Ivanov, “Zametki Ch’tatelya”, Russkie
Vedomosti, 25 march 1893, no. 62.

Downloads

Published

2016-01-14

How to Cite

Beyhan, A. (2016). MEN AND WOMEN IN CHEKHOV’S WORKS – THEIR RELATIONSHIP AND CHEKHOV’S ATTITUDE TO THEMю. Journal of Oriental Studies, 55(2). Retrieved from https://bulletin-orientalism.kaznu.kz/index.php/1-vostok/article/view/81