ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ И ЖАНРОВАЯ ПРОБЛЕМАТИКА ФАНТАСТИКИ.

  • Р. К. Солтанова. Казахский Национальный Университет им аль-Фараби.

Аннотация

Қазіргі жаһандану дәуірінде әлеуметтік-мәдени және техникалық жылдамдық заманында ғылыми- фантастикалық шығармалар, олардың зерттелуі, теория- методологиялық қағидаттар негізінде талдау жасау аса маңызды сипат алып отыр. Осы тұрғыдан келгенде ститльдік түрлілігі, жанрлық ерекшелігі, жанрдың теориялық-эстетикалық ерекшелігі туралы зерттеулер аса қажеттілік туғызып отыр. Автор мақаласында
фантасиканың жанрлық мәселелері мен типологиялық
тұрғыда топтастыруына тоқталады.

Литература

1. Краткая литературная энциклопедия. Том 7. -М.: «Советская энциклопедия», 1972, 1008 с.
2. Словарь литературоведческих терминов. -М.: Просвещение, 1974, 509 с.
3. О литературе для детей. Вып.10, -Л.: Детская литература, 1965, 240 с.
4.Журавлева В. Горизонты фантастики// «Литературный Азербайджан», 1966, № 7, с.118-124
5.Абилов А. Художественная фантастика: тайный слой Азербайджанской литературы// журнал «Азербайджан», 2004, №3, с. 182-196 (на азерб. языке)
6. Гуревич Г. Беседы о научной фантастике. -М.: Просвещение, 1991, 158 с.
7. Эльчин. Творческие проблемы литературы. - Б.: Тахсил, 1999, 563 с. (на азерб. языке)
Как цитировать
СОЛТАНОВА., Р. К.. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ И ЖАНРОВАЯ ПРОБЛЕМАТИКА ФАНТАСТИКИ.. Вестник КазНУ. Серия Востоковедения, [S.l.], v. 53, n. 4, jan. 2016. ISSN 2617-1864. Доступно на: <https://bulletin-orientalism.kaznu.kz/index.php/1-vostok/article/view/604>. Дата доступа: 07 dec. 2022

Ключевые слова

ЖАНРОВАЯ ПРОБЛЕМАТИКА;