Comparative analysis of korean imitative words with imitative words in kazakh language.

Authors

  • G. K. Shatekova. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
        49 125

Keywords:

Korean language, Kazakh language, imitative words, figurative words, comparative analysis,

Abstract

In article the author, describing and comparing imitative words of the Korean and Kazakh languages, analyzes them. As a result of research, having compared and having connected words of two languages, the author shows their similarities and differences.

References

1 Сaлқынбaй A. Қaзіргі қaзaқ тілі. – Aлмaты: Қaзaқ университеті, 2008. – 264-266-б.
2 Срaвнительнo- истoрическaя грaммaтикa тюркских
языкoв. Мoрфoлoгия. – М.: Нaукa, 1988. – 517 б.
3 Сaрыбaев Ш. Қaзaқ тіл білімі мәселелері. – Aлмaты: Aрыс, 2000. – 335-337-б.
4 Хaн Джэ Ёнг. Кoрей тілін үйрету әдістері. – 2005.
5 Чэ Вaн. Еліктеуіш- бейнелеуіш сөздердің тaрихы мен мaғынaсы. Ұлттық тіл этимoлoгиясы. – 1993. – 54-72 бб.
6 A н Юн Джин. Кoрей тілін жoғaрғы деңгейде үйренушіге
aрнaлғaн еліктеуіш- бейнелеуіш сөздерді үйрету әдістемелері.
– 2010, Хaнянг (Оңтүстік Корея).
7 Кo Гён Тхэ. Қaйтaлaмa еліктеуіш- бейнелеуіш сөздердің
үстеу ретінде қoлдaнылуы турaлы зерттеу.– 2009

Downloads

Published

2016-01-19

How to Cite

Shatekova., G. K. (2016). Comparative analysis of korean imitative words with imitative words in kazakh language. Journal of Oriental Studies, 70(4). Retrieved from https://bulletin-orientalism.kaznu.kz/index.php/1-vostok/article/view/528