Түрік тіліндегі терминдену үрдісі. Тенденция к терминизации лексики турецкого языкa.

  • G. K. Kortabaeva. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
  • A. Bisengali. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

Аннотация

Мақалада түрік тілінің терминдену үрдісін және бұл үрдістің ерекшеліктерін анықтау үшін сол ерекшеліктерге байланысты үрдісті кезеңдерге бөлуі қарастырылған.
В статье рассматривается тенденция к терминированию лексики турецкого
языка, а также даются определения особенностей этой тенденции, ее деление на периоды в связи с этими особенностями.

Литература

1 Түркітілдес халықтар арасында салыстырмалы терминологиялық
сөздік жасау маңызды // http://webcache.googleusercontent. com
2 Mehmet Hengirmen, Türkçe Dilbilgisi, Engin yay. 2001. – S. 15.
3 H amza Zülfikar, Terim Sorunları ve Terim Yapma Yolları, TDK yay. –Ankara, 1991. – S. 20.
4 Кахраман М. Түрік терминологиясы және классикалық кезең // Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ Хабаршысы. – № 3 (76).– 2010, 145-148-б.
5 A hmet Caferoğlu, Türk Dili Tarihi, Enderun yay. – İstanbul, 1987. – S. 25-50. Fuat Bozkut, Türklerin Dili, Kültür Bakanlığıyay. – Ankara, 1999. – S. 1111-125.
6 L event, Ağah Sırrı, Türk Dilinin Gelişme ve Sadeleşme Evreleri, TDK. Yay.3. Baskı. – Ankara, 1972. – S. 530-532.
7 Z eynep Korkmaz, Gramer Terimleri Sözlüğü, TDK yay.ii. Baskı. – Ankara, 2003.
Как цитировать
KORTABAEVA., G. K.; BISENGALI., A.. Түрік тіліндегі терминдену үрдісі. Тенденция к терминизации лексики турецкого языкa.. Вестник КазНУ. Серия Востоковедения, [S.l.], v. 70, n. 4, jan. 2016. ISSN 2617-1864. Доступно на: <https://bulletin-orientalism.kaznu.kz/index.php/1-vostok/article/view/517>. Дата доступа: 04 feb. 2023

Ключевые слова

терминдер; Ататүрік кезеңі; түрік терминологиясы;