The methodological foundations of the theory of categorization.

Authors

  • Zh. Zh. Esenalieva. Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ
        51 23

Keywords:

category, concept, R.Yakobson, N. Homsky, phonolygy, grammar, semantics, structural, component analysis, seme, semartic feature,

Abstract

The article deals with main principles of categorization.

References

1 Есеналиева Ж.Ж. Когнитивтік лингвистиканың «категоризация» және
«концептуализация» ұғымдарының ерекшеліктері.
2 Оразалинова Э. Когнитивтік лингвистика.– Алматы:«АН Арыс» баспасы. 2006. – 312 б.
3 Пузиков П.Д. Понятие и их определение. – Минск.: Наука и техника,
1970. – 70 с.
4 Қасым Б.Қ. Қазіргі қазақ тілінің теориялық және қолданбалы аспектісі
(мақалалар жинағы). – Алматы, 2010. – 370 б.
5 Минский М. Фреймы для представления знаний. – М.: Энергия, 1979. – 151 с.
6 Аскольдов С.А. Концепт и значение. – М.: Знание, 1981. – 175 с.
7 Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание.– М.: Русские словари, 1996. – 416 с.
8 Краткий словарь когнитивных терминов. – М., 1996. – 245 с.
9 Ли В.С. Парадигма знания в современной лингвистике.– Алматы,
2003. – 137 с.
10 Шалбаева А. Жақсылық/ жамандық концептілерінің танымдық
көрінісі. Фил. ғыл. кан.диссертациясының авторефераты. – Алматы,
2010. – 24 б.
11 Елемесова Ш. Көркем мәтіндегі ұлттық мәдениеттің тілдік релеванттары. – Алматы, 2005. – 210 б.
12 Ислам А. Ұлттық мәдениет контексіндегі дүниенің тілдік бейнесі.
– Алматы, 2004.
13 Алимжанова Г.М. Сопоставительная лингвокультурология: взаимодействие языка, культуры и человека. – Алматы, 2010. – 319 с.
14 Костин А.В. Способы концептуализации обиходно- бытовых
понятий в разножанровых произведениях В.И.Даля: Автореф. дис...канд.филол наук. – Саратов, 2004. – 24 с.
15 Файзулла Г.Ф. Когнитивтік лингвистика ұғымдарының ерекшеліктері
// Жана ғасырдағы Қазақстанның тілдік кеңістігі және әлемдік лингистиканың өзекті мәселелері. – Алматы. – 2008. – 919 б.
16 Жаманбаева Қ. Тіл қолданысының когнитивтік негіздері: эмоция,
символ, тілдік сана. – Алматы: Ғылым, 1998. – 140 б.
17 Қалиев Б. Тіл білімінің жаңа бағыттары: концепт, прагматика,
дискурс, мәтін. – Алматы, 2012. – 232 б.

Downloads

Published

2016-01-19

How to Cite

Esenalieva., Z. Z. (2016). The methodological foundations of the theory of categorization. Journal of Oriental Studies, 70(4). Retrieved from https://bulletin-orientalism.kaznu.kz/index.php/1-vostok/article/view/511