Морфологический способ образования экспрессивно-стилистических значений антропонимов (на материале русского, казахского и турецкого языков) - Орыс, қазақ және түрік тілдеріндегі кісі есімдерінің айқын-стилистикалық мағыналы морфологиялық түзілімі

  • A. M. temerbayeva Казахский национальный университет имени аль-Фараби

Аннотация

В статье представлен анализ функциональной нагрузки «уменьшительных суффиксов». Указаны основные суффиксы и аффиксы, с помощью которых образуются официальные и неофициальные имена собственные в русском, казахском и турецком языках. Дана характеристика удельному весу неофициальных личных имен по территориальному признаку (город, деревня). Проведен сравни-тельный анализ семантического поля «уменьшительных» суффиксов в русском, казахском и турецком языках.
Мақалада «кішірейту жұрнағының» атқарымдық салмағына талдау жасалған. Сондай-ақ қазақ, орыс және түрік тілдерінің ресми емес атаулардың көмегімен құрылатын негізгі жұрнақтар мен қосымшалары көрсетілген. Қала, ауыл сынды аймақтар бойынша ресми емес жеке атаулардың меншікті салмағына сипаттама берілген.

Литература

1 bondaletov b.D., Danilina e.F. sredstva vyrazheniya emocionalno ekspressivnyh ottenkov v russkih lichnyh imenah//antroponimika/Pod red. v.a.Nikonova, a.v.superanskoi – M., 1970. – s.194
2 superanskaya a.v. lichnye imena v oficialnom i neoficialnom upotreblenii //antroponimika /Pod red. v.a.Nikonova, a.v.superanskoi – M., 1970. – s.194
3 teoriya i metodika onomasticheskih issledovanii.–M:Nauka, 1986.– 250s.
4 vezhbickaya a. yazyk. Kultura. Poznaniye / Per. s angl.; otv. red. M.a. Krongauz, vstup. st. e.v.Paduchevoi. – M.: russkie slovari, 1997. – 416 s.
5 Dzhanuazakov t.D. osnovnye problemy onomastiki kazakhskogo yazyka: avtoref.dis…d-ra filol.nauk – alma-ata, 1976. – 129 s.
6 zhubanov h. issledovaniya po kazakhskomu yazyku. – alma-ata, 1966 – 361 s.
7 Musabaeva M.D. Qazaq tilindegi antroponimikalyq atalymdardyn etnolingvistikalyq sippatamasy: filol.gyl.kand…dis. – almaty, 1995. – 22b.
8 Petrovskii N.a. slovar russkih lichnyh imen. – M., 2000. – 480 s.
9 abdrahmanova t.M. struktura i semantika neoficialnyh lichnyh imen kazakhskogo, russkogo inemeckogo yazykov: dis…kand-ta filol.nauk – almaty, 2007. – 170 s.
Как цитировать
TEMERBAYEVA, A. M.. Морфологический способ образования экспрессивно-стилистических значений антропонимов (на материале русского, казахского и турецкого языков) - Орыс, қазақ және түрік тілдеріндегі кісі есімдерінің айқын-стилистикалық мағыналы морфологиялық түзілімі. Вестник КазНУ. Серия Востоковедения, [S.l.], v. 63, n. 2, jan. 2016. ISSN 2617-1864. Доступно на: <https://bulletin-orientalism.kaznu.kz/index.php/1-vostok/article/view/410>. Дата доступа: 07 dec. 2022

Ключевые слова

Антропонимы; официальные имена; ресми емес есімдер;