ТҮРКИЯ РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛУЫ ЖӘНЕ ЭМИГРАЦИЯДАҒЫ МҰҒАЖЫРЛАР

  • М. Ш. Эгамбердиев әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

Abstract

В данной статье проделан научный анализ роли и
деятельности эмигрантской политической элиты в
образовании Турецкой Республики, и рассматриваются
некоторые исторические аспекты его развития.

References

1 Şapolyo, Enver Behnan. Türkiye Cumhuriyeti Tarihi. -
İstambul:Rafet Zaimler Kitabevi, 1973 – 569 s.
2 Başbuğoğlu, Filiz; vd.; Cumhuriyet Döneminde
Bibliyografyalarin Bibliyografyasi. Başbakanlik Kültür
Müsteşarliği Cumhuriyetin 50. Yildönümü Yayinlari: 3,
Milli Kütüphane Bibliyografya Enstitüsü Yayinlari: 6. -
Ankara, 1973. - 417 s.
3 İlber Ortayli. İmparatorluğun en Uzun Yüzyili. - İletişim
Yayinlari, istanbul, 2003. – 187 s.
4 Feroz Ahmad. İttihat ve Terakki 1908-1914. - Kaynak
Yayınları, İstanbul, 1999. – 367 s.
5 Rahmi Apak, Yetmişlik Bir Subayın Hatıraları. - Türk
Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1988. – 654 s.
6 Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof.Dr. Yusuf
Halaçoğlunun Konuşması// Türkiye Cumhuriyeti Devletinin
Kuruluş ve Gelişmesine Hizmeti Geçen Türk Dünyası
Aydınları Sempozyum Bildirileri (23-26 Mayıs 1996). –
Kayseri, 1996. – 18 s.
7 Akayev O. Rus ve Sovyet Rejimine Karşı Mücadele
Eden, Türkiye ile Bağlantılı Olan Türkmen Muhalifleri//
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Kuruluş ve Gelişmesine
Hizmeti Geçen Türk Dünyası Aydınları Sempozyum
Bildirileri (23-26 Mayıs 1996). – Kayseri, 1996. – 23-32 ss.
8 Есмағамбетов К.Л. Әлем таныған тұлға. - Алматы:
«Дайк-Пресс», 2008. - 501 б.
9 Amanoğlu Ebülfez Kulu. Ahmet Caferoğlu ve Türkoloji//
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Kuruluş ve Gelişmesine
Hizmeti Geçen Türk Dünyası Aydınları Sempozyum
Bildirileri (23-26 Mayıs 1996). – Kayseri, 1996. – 47-51 ss.
10 Bal İdris. Yusuf Akçura, Üç Tarz-ı Siyaset, ve Üç Tarz-ı
Siyaset’teki Türkçülük (Pan-Türkizm)’ün Varsayılmaları
Üzerine Yorumlar// Türkiye Cumhuriyeti Devletinin
54 ҚазҰУ хабаршысы. Шығыстану сериясы. №1(54). 2011
Kuruluş ve Gelişmesine Hizmeti Geçen Türk Dünyası
Aydınları Sempozyum Bildirileri (23-26 Mayıs 1996). –
Kayseri, 1996. – 97-111 ss.
11 Sarınay Yusuf. Türk Milliyetçiliğinin Tarihi Kökenleri
ve Türk Ocakları. - İstanbul: «Ötüken Yayınları», 2004. -
235 s.
12 Komisyon, Türk Dış Politikası, Kurtuluş Savaşından
Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, Editör: Baskın
ORAN, İletişim Yayınları, İstanbul, 2001. – 789 s.
13 Бартольд В.В. Двенадцать лекций по истории
турецких народов Средней Азии. - Алматы: Жалын,
1998. – С. 19.
14 ТР П-МММ. 50 – қ., 57 –т., 6 – іс, 56-57 пп.
How to Cite
ЭГАМБЕРДИЕВ, М. Ш.. ТҮРКИЯ РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛУЫ ЖӘНЕ ЭМИГРАЦИЯДАҒЫ МҰҒАЖЫРЛАР. Journal of Oriental Studies, [S.l.], v. 54, n. 1, jan. 2016. ISSN 2617-1864. Available at: <https://bulletin-orientalism.kaznu.kz/index.php/1-vostok/article/view/39>. Date accessed: 28 june 2022.

Keywords

ТҮРКИЯ РЕСПУБЛИКАСЫ; ЭМИГРАЦИЯ;