Араб тілінің парсы тілі мен əдебиетіне əсері. Влияние арабского языка на персидский язык и литературу

  • K. B. Zhetpisbayeva Əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Алматы қ.,

Аннотация

Берілген мақалада əртүрлі кезеңдерде араб тілінің парсы тілі мен əдебиетіне тигізген əсері қарастырылады. Соның ішінде ислам дінінің келуімен парсы тіліне енген араб тілдік бірліктеріне анализ жасалып, олардың атақты парсы шайырлары тарапынан қолданылу ерекшеліктеріне тоқталады.Сонымен қатар ислам дінінің жаңа əдеби стильдердің пайда болуына тигізген əсері баяндалады.

В этой статье рассматривается влияние арабского языка на персидский язык и литературу в разные периоды его развития.
Особое внимание уделялось на анализ заимствованных слов арабского происхождения и на особенности использования новых
арабских заимствований знаменитыми поэтами Ирана. Также рассматриваются особенности новых литературных стилей с
приходом ислама.

Литература

1. www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary
4. Ахмад Тəмимдəри. История персидской литера -
ту ры. – Санкт-Петербург: Петербургское восто-
коведение, 2007. – 240 стр.
5. Ричард Фрай. Наследие Ирана. – М.: Изда-
6. www.sufism.ru/libr/txt/ernst.htm
Как цитировать
ZHETPISBAYEVA, K. B.. Араб тілінің парсы тілі мен əдебиетіне əсері. Влияние арабского языка на персидский язык и литературу. Вестник КазНУ. Серия Востоковедения, [S.l.], v. 58, n. 1, jan. 2016. ISSN 2617-1864. Доступно на: <https://bulletin-orientalism.kaznu.kz/index.php/1-vostok/article/view/272>. Дата доступа: 07 dec. 2022

Ключевые слова

араб тілі; ислам;