ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ ҚЫТАЙ ТІЛІНДЕГІ ДИПЛОМАТИЯЛЫҚ ТЕРМИНДЕРДІ ҚАЗАҚ ТІЛІНЕ АУДАРУДАҒЫ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ

  • А. Токкарина әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

Аннотация

-

Литература

1. Айтбаев Ө. Қазақ терминологиясының дамуы мен
қалыптасуы. – А., Ғылым, 1988
2. Омарова М.А. Русско-казахско-китайский словарь
дипломатических терминов. – А., Қазақ университеті,
2005
3. 贝里奇编辑《外交辞典》(A Dictionary of Diplomacy)
。北京大学出版社2008
4. 本社《现代汉语分类词典》。汉语大词典出版社1999
5. 《汉俄词典》上海外国语学院组编.夏仲毅主编.–
北京,商务印书馆2004
Интернет ресурстары:
6. ҚР СІМ ресми сайты: http://portal.mfa.kz
7. ҚХР СІМ ресми сайты: http://www.mfa.gov.cn
8. http://baike.baidu.com《中国大百科全书》
9. http://www.sozdik.kz/
Как цитировать
ТОККАРИНА, А.. ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ ҚЫТАЙ ТІЛІНДЕГІ ДИПЛОМАТИЯЛЫҚ ТЕРМИНДЕРДІ ҚАЗАҚ ТІЛІНЕ АУДАРУДАҒЫ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ. Вестник КазНУ. Серия Востоковедения, [S.l.], v. 56, n. 3, jan. 2016. ISSN 2617-1864. Доступно на: <https://bulletin-orientalism.kaznu.kz/index.php/1-vostok/article/view/171>. Дата доступа: 07 dec. 2022

Ключевые слова

ДИПЛОМАТИЯЛЫҚ ТЕРМИНДЕР;