СЕМАНТИКО-ТЕМАТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ПОСЛОВИЦ

  • Х. Ахмедова Институт Языкознания им. Насими Азербайджанской Национальной Академии Наук

Аннотация

Мақалдарды тілдік тұрғыдан зерттеушілер оның
құрамындағы лексиаклық бірліктердің мағыналық бай-
ланысын анықтау, мақалдың мағынасын баяндау үшін
лексика-семантикалық жүйелеудің маңызды екенін баса
айтады. Автор мақалада мақалдарды семантика-тақы-
рыптық жүйелеу мәселесіне тоқталады.

The article features the characteristics and equivalents
of German proverbs in translation into Azerbaijani. Though
the proverbs are the small folklore genre, they show
precious thoughts and aspirations. The comparison of
German and Azerbaijani proverbs shows that they have
some common similar features.

Литература

1. Ализаде, З. Жизнь aзербайджанских пословиц. Баку:
Язычи, 1985 (на азерб.языке)
2. Гусейнзаде, А. Пословицы. Баку: Язычи, 1985 (на
азерб.языке)
Как цитировать
АХМЕДОВА, Х.. СЕМАНТИКО-ТЕМАТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ПОСЛОВИЦ. Вестник КазНУ. Серия Востоковедения, [S.l.], v. 57, n. 4, jan. 2016. ISSN 2617-1864. Доступно на: <https://bulletin-orientalism.kaznu.kz/index.php/1-vostok/article/view/145>. Дата доступа: 07 dec. 2022

Ключевые слова

КЛАССИФИКАЦИЯ ПОСЛОВИЦ;