Эгамбердиев, . 2016 Jan 14. ТҮРКИЯ РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛУЫ ЖӘНЕ ЭМИГРАЦИЯДАҒЫ МҰҒАЖЫРЛАР. Journal of Oriental Studies. [Online] 54:1