ТҮРКІ ХАЛЫҚТАРЫНЫҢ АҢЫЗДЫҚ ПРОЗАСЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ ЖӘНЕ САРАЛАНУЫ

  • А. К. Ахметбекова әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

Abstract

В статье дается краткий обзор научных иссле-
дований по мифологической прозе тюркских народов.
Оценивая вклад ученых, которые в национальном ас-
пекте изучали и изучают мифологическую прозу, автор
статьи рассматривает их типологические разработки в
этой области и сопоставляет терминологию мифологи-
ческой прозы тюркоязычных народов.

The article gives a brief overview of scientific
researches on mythological prose of Turk people.
Assessing the contribution of scientists who have studied in
a national perspective and exploring the mythological prose,
the author examines their typological development in this
area and compares the terminology of the mythological
prose Turkic peoples.

References

1. Қасқабасов С. Қазақтың халық прозасы. А.: «Ғы-
лым», 1984. – 272 б.
2. Поярков Ф. Каракиргизские легенды, сказки, веро-
вания. Пишпек, 1899.
3. Пропп В.Я. Поэтика фольклора. М.: «Лабиринт»
1998. – 352 с.
4. Байтұрсынов А. Шығармалары: Өлеңдер, аударма-
лар, зерттеулер.Алматы, «Жазушы», 1989, - 320 б.
5. Әуезов М. Уақыт және әдебиет. Алматы, Қазмем-
көркемәдеббас,1962. – 428 б.
6. Ғабдуллин М. Қазақ халқының ауыз әдебиеті.
Алматы, «Мектеп», 1974.
7. Марғұлан Ә. Ежелгі жыр аңыздар. Алматы «Жазу-
шы», 1985. – 368 б.
8. Қоңыратбаев Ә. Қазақ фольклорының тарихы.
Алматы, «Ана тілі», 1991. - 288 б.
9. Адамбаев Б. Шешендік сөздер (Құраст. Алғысөзі
мен түсініктерін жазған Б.Адамбаев). Алматы, «Отау»,
1992.- 189 б.
10. Қондыбаев С. Қазақ мифологиясына кіріспе. Алма-
ты, «Зерде», 1999. – 304 б.
11. Ыбыраев Ш. Қазақтың мифтері мен мифтік аңыз-
дары туралы// Қазақтың мифтік әңгімелері. Алматы:
«Ғылым», 2002 – 320 б.
12. Тойшанұлы А. Түрік – монғол мифологиясы. Алма-
ты, «Баспалар Үйі», 2009. – 192 б.
13. Қарақалпақ аңызлары, әпсаналары, және шешенлик
сөзлери. Баспаға даярлаған Бахадырова С., Мамбетназа-
ров К., Нөкис, 1992.
14. Ахметшина Г.М. Башкирские исторические преда-
ния. АКД, Казань, 2004.
15. Исхакова Г.М. Типологические и локальные осо-
бенности башкирских преданий и легенд. АКД, Казань,
2005.
16. Фазлутдинов И.К. Топонимические предания и
легенды татар Башкортостана: исторические основы и
идейно-эстетические функции. АКД, Казань, 2005.
17. Типология татарского фольклора. Казань, 1999. –
156 с.
18. Урманче Ф. «Қаһарманнар йолдызлыгы». Казань,
2002.
19. Кариева Л.А. Татарская мифология(в историко-
сравнительном и типологическом аспекте). АКД.
Казань, 1999.
20. Татар фольклоры мәсьәләләре. Қазан:Фикер, 2004
21. Закирова И.Г. Болгар чоры халык ижаты. Қазан:
Фикер, 2003
22. Давлетшин Г.М. Давным-давно... Миф, религия, ис-
кусство (Борын-борын заманда...: Миф, дин, сэнгаь).
Казан: Татар.кит.нэшр., 2009. – 51 б.
23. Алиева М.М. Жанры уйгурского фольклора. Алма-
ты, «Наука», 1989. – 176 с.
24. Маллаев Н.М. Узбек адабиети тарихи. Тошкент,
1976.
25. Жураев М. Узбек халқ самовий афсоналарининг
тарихий асослари. АКД, Тошкент, 1996.
Published
2016-01-14
How to Cite
АХМЕТБЕКОВА, А. К.. ТҮРКІ ХАЛЫҚТАРЫНЫҢ АҢЫЗДЫҚ ПРОЗАСЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ ЖӘНЕ САРАЛАНУЫ. Journal of Oriental Studies, [S.l.], v. 57, n. 4, jan. 2016. ISSN 2617-1864. Available at: <http://bulletin-orientalism.kaznu.kz/index.php/1-vostok/article/view/188>. Date accessed: 20 apr. 2019.
Section
ФИЛОЛОГИЯ

Keywords

АҢЫЗДЫҚ ПРОЗА;идеология;