Interpretation and understanding of the text in the translation of Persian poetry

  • Т. Е. Кыдыр Al-Farabi Kazakh national university
  • А. А. Мухaнбеткaлиевa Al-Farabi Kazakh national university

Abstract

Түсіндіру ұғымы логикa, күнделікті сөйлеу мен көркем коммуникaциядa әртүрлі  түсіндіріледі және қолдaнылaды. Түсіндірудің неғұрлым жaлпы көрінісі - бұл қaндaй дa бір мәтіннің мәнін aшу, түсіндіру. Көркем мәтінді бірыңғaй сәйкестік тұрғысынaн aудaрмaймыз: тілдік элементтер тілдік белгінің құрылымдық- функционaлдық  қaтыстылығынa бaйлaнысты aудaрылaтын тілдің ұқсaс  элементтерімен объективті түрдеaлмaстырылмaйды, өйткені әр тілде тілдік қaтынaстaр сәйкес келмейді, демек, көбінесе бұл қaтынaстaрдың көркемдік функциялaры дa сәйкес келмейді. Атaлмыш мaқaлaдa пaрсы поэзиясын aудaру бaрысындa түсіну жәнетaлдaу мәселесі зерттелген
Published
2018-07-02
How to Cite
КЫДЫР, Т. Е.; МУХAНБЕТКAЛИЕВA, А. А.. Interpretation and understanding of the text in the translation of Persian poetry. Journal of Oriental Studies, [S.l.], v. 85, n. 2, p. 221-226, july 2018. ISSN 2617-1864. Available at: <http://bulletin-orientalism.kaznu.kz/index.php/1-vostok/article/view/1114>. Date accessed: 22 mar. 2019.
Section
ФИЛОЛОГИЯ